Einen, ljippen en wezelings

Grou, 11 maaie 2020

As it waar op in snein yn maaie yn in pear oeren omslacht fan simmer nei winter, dan siket in mins wat fordivedaasje yn ‘e hûs. Sa gong Cees van der Meulen op ‘e sneup nei nijsgjirrige ynformaasje oer einen.

Bygeand nijsgjirrige ynformaasje út eardere tiden. Ynteressant foar eineminsken, skriuwt Cees

It binne passaazjes oer einen út it deiboek fan Doeke Wijgers Hellema (1766-1856) te Wurdum. Tusken syn 55-ste en syn 90-ste libbensjier hat hy, nettsjinsteande ûnderskate funksjes yn it tsjerklike en maatskiplike libben kâns sjoen in deiboek by te hâlden, dat yn it oarspronklike hânskrift trettjin parten fan sa’n 200 bledsiden (is 2600 bledsiden) beslacht. H. Algra, âld-haadredakteur fan it Friesch Dagblad, hat ûnder it opschrift Kroniek van een Friese boer in blomlêzing út dit deiboek gearstald fan 445 pagina’s.

 10 februari 1838

Eenden                                                                                            

Wij hebben groot 60 eenden en moeten dezelve voeren, waartoe ik in den aanvang een zak boonen voor 55 stuivers kogt, eenigen tijd daarna een zak voor 3 gld. 15 stuivers, deze vervoerd zijnde een zak voor 3 gulden 5 stuivers, waarvan wij thans nog voederen. wij legden ons in den aanvang er op toe om de overtollige Erken te vangen, maar omdat zij wild waren, lieten zij zich maar niet vangen, en den eersten, welke wij vongen, waren schoon en vet, dog opvolgende wierden ze magerder, hoewel nog zeer goed in staat; van de 15 en 16 waren overtallig, welke wij van tijd tot tijd gedurende de vorst vingen, hebben wij in onze eigene huishouding geconsumeerd, welke met gekookte appels een aangename spijs verschaft.

10 april 1848

Kieviten, wezels en eenden

De kieviets eijeren worden niet overvloedig gevonden, de prijs was verleden Vrijdag 5 Centen min en meer. De schaarste van dit gevogelte alhier konnen wij niet aan de Wilstervangers, welke verleden herfst bij honderden gevangen hebben, toeschrijven, want zij waren alhier bij duizenden en thans overal verspreid; ook worden de kievieten hier en daar dood en verslonden gevonden. Er bestaan thans veel weeslingen, een boos en schadelijk ongedierte, welke bevorens op muizen aasden, maar omdat deze verdwenen zijn, op vogels enz. aazen. Schoon klein, weten zij zich van Eenden zelf meester te maken, zoo zat er onlangs één in een eendenkorf, welke de Eend, aldaar om eijers te leggen, aangevallen en gedood hadde. Ik heb opgemerkt dat zij de vogels, welke zij betrappen en verrassen, den hals afbijten en alzoo in een ogenblik dooden.

It is foar de lêzers fan de Strampelside faaks wol aardich om te witten dat it bouwurk op it omslach fan it boek de Wurdumerpoarte yn Ljouwert is. Oan ‘e ein fan de Wurdumer Dyk moat dy poarte stien hawwe, skriuwt Cees der noch by.