Einen, piken, aaien en dakpannnen op kuorren

door

in

Wergea/Grou, 5 april 2019

Fan ‘e moarn wie Lolke van der Meer fan Wergea hjir yn Grou by Cees van der Meulen op besite. Hy fertelde it ien en oar oer einen, piken, aaien en dakpannen op kuorren.

“Op 2 april seach ik by ús yn de buert in ein mei pykjes, dat is wol hiel betiid. As ik weromrekkenje dan hat it eintsje mids febrewaris al in begjin makke mei it lizzen fan syn aaien. En wat fierder ek hiel apart is, is dat lytse aike yn ien fan myn kuorren. Fan hinnen witte we dat se oan de ein fan in lêch wolris fan dy lytse dinkjes lizze, mar by de einen hie’k dat noch nea sjoen. Dakpannen op de kuorren, ja wy tinke al gau dat dy einen dat dogge om de koer droech te hâlden, mar it soe ek wwolris sa wêze kinne dat de eigner fan de koer syn einen beskermje wol tsin rôverij. Ik ha wolris sjoen dat in earrebarre op in koer siet en war die der in gat yn te meitsjen om sa by de aaien te kommen”. 

Dat wiene samar in pear waarnimmings fan Lolke dy’t altyd tige skerp is yn it sjen fan bysûnderheden yn it fjild. (C.vd.M.)