Einen yn Dronryp en Wurdum lizze al wer. Ek aaien yn Bakhuzen en Idaerd.

28-2-17
Bertus Kuperus toant syn earste aaien fan 2017.

Grou, 28 febrewaris 2017.

Yn elk gefal wiene der op 19 febrewaris al wer eineaaien. Dat is ús meidield troch korrespondinten yn Wurdum en Dronryp.

Op 1 maart komt der in berjochtsje binnen fan Bouwe de Groot, dy’t ek in fijne noas hat foar it eine-aaisykjen. Hy fûn ferline wike aaien yn Idaerd en Bakhuzen.