Einepiken yn in BBQ, kin dat ek?

Grou, 30 novimber 2016

Nei de prachtige opnamen fan Jan en Eeuwke yn Hea seach ik op you tube filmkes dy’t in einekoerflechter op priis stelle sil. Klik op de link hjirûnder:

https://www.youtube.com/watch?v=pUmUpksh7Z4