Einliks pykjes

Wurdum, 23 april 2013

Jinke Kuperus seach oan de Werpsterdyk by Wurdum

in ein mei twa piken. De ein is nei alle gedachten al wat piken kwytrekke. Dizze twa binne der ek al in stikmannich dagen, sa liket it.