Ek bingo by Jan Falkena

Oerterp, 22 febrewaris 2019

Ek yn Oerterp binne de einen los.
In opteine Jan Falkena meldt fjouwer aaien yn ‘e koer.

Wy meie derfan útgean dat op mear plakken no de einen it net langer ophâlde kinne. Meldingen bliuwe wolkom; wy kinne sa in moai byld krije fan it lizzen fan de einen.
Lykwols, wy meitsje net fan elke melding in nijsberjocht, mar de meldings sammelje wy en sille dit yn ien of twa berjochten melde.