Ek in toukoer giet deroan

door

in

Gytsjerk, 16 febrewaris 2018.

Dat in toukoer, hoe sterk dan ek  en mei ….tich lofters, ek net it ivige libben hat, seach Jan Falkena op in besite oan de Buisman-einekoai yn Gytsjerk!