Ek yn Easterein kinne de kuorren yn de feart!!!

door

in

Bitgummole, 20 febrewaris 2014

Fan Durk Wynia krigen we berjocht dat er op 18 en 19 febrewaris in kursus jûn hat. Alle kursisten giene mei in kreaze koer nei hûs.

Kursisten yn Easterein, 18 en 19 febrewaris 2014