Ek yn Grou de einekuorren út

door

in

Grou, 23 febrewaris 2019

Yn Grou is it wenst om en de by Sint Pitersdei (21 febr.) de kuorren út te setten. In âld Sint Piterferske seit dan ek:

Sint Pitersdei,
Dan grienet de wei,
Dan bakt mem stro,
Dan keallet de ko,
Dan leit de hin,
Dan hat de húsman it nei syn sin.

Tagelyk mei de hinnen, mitsdat der winterdeis gjin lampe yn it hinnehok barnt, begjinne ornaris ek de einen te lizzen.
Âld-skriuwer fan De Strampel Cees van der Meulen hâldt de tradysje yn eare. Hy hat al jierren in stel kuorren yn de beammen foar syn hûs oan it Nij Djip. Fannemoarn hat hy de kuorren wer ophongen.

No mar hoopje dat de einen syn kuorren útkieze. Oan it tal einen sil it net lizze, want der sit noch in hiele kloft yn it Nij Djip. Mar miskien moat hy de einen byfuorje mei wat hinnefoer, krektlyk as Jinke Kuperus wol docht, sa hearden wy hjoed op Omrop Fryslân.