Ek yn New York binne einen

door

in

Grou , 27 maaie 2018

Ferline wike wie skriuwer Cees van der Meulen yn New York. Hoewol’t der om de stêd hinne allegearre wetter is, sjocht men net folle (wetter)fûgels. Mar yn Central Park swommen yn de Bethesda-fiver samar in spantsje wylde einen.

Yn Chinatown, in diel fan NY dêr’t Chinees de fiertaal is, sjoch men rûnom pekingeinen. Bret en wol, sa as by ús de hinnen oanbean wurde.