Eksposysje De Strampel yn Museum Warten

door

in

Grou, 3 maaie 2023

Yn it museum Warten, dat 50 jier bestiet, is in heal jier lang in eksposysje te sjen fan De Strampel.

Yn it Earmhûs is in keamer hielendal ynrjochte oer it einekoerflechtsjen en de Feriening fan Einekoerflechters ‘De Strampel’. Sa binne der de ferskate typen einekuorren op strampels útstald, is der flechtersmateriaal en -ark te sjen en draait der kontinu de film De Strampel út 2017.

Op seon 6 maaie giet it museum wer foar in heal jier iepen mei tal fan festiviteiten.

It museum is alle sneons en sneins oant 1 oktober iepen fan 13:30 – 17:00 oere.

Op de foto is Durk Wynia dwaande mei it ynrjochtsjen fan de eksposysje.