Fan pykje oant fleanflugge ein binnen fjouwer moanne

Grou, 24 augustus 2018.

De syklus fan pykje oant fleanflugge ein krijt syn beslach binnen fjouwer moanne.

Op de foto sjogge jo pykjes dy’t krekt út de koer sprongen binne op 9 maaie by Oepke Feenstra yn Wyns oan de Dokkumer Ie.

De oare foto is makke yn Grou en dêr lizze de fleanflugge piken tusken en by de ferfearre âldere einen. Sa is de oanwaaks fan in nije  generaasje einen wer seker steld. No mar wachtsje op de kommende hjerst en winter om dêrnei de izeren wetten fan de natuer te folgjen en te soargjen foar de oanwaaks 2019.