Karbrief einekoerflechters tekene

Grou, 30 jannewaris 2013

Foarsitter Gjalt de Groot fan Holwert, Jan Falkena fan Oerterp en Cees van der Meulen fan Grou tekenen yn it bywêzen fan notaris mr. Tineke Castelein it karbrief fan ‘De Strampel’, de Fryske feriening fan einekoerflechters. Harkje hjir nei de reportaazje op Omrop Fryslân radio.