Fernielde koer

Âldeboarn/Grou, 9 febrewaris 2023

As ferkeaper fan einekuorren moatte je de eagen iepen ha en tûk wêze. No, dat is Cor Snoeij wol tafertroud. Lês hjir syn ferhaal:

“Dizze koer is sneuvele tidens de koarte winterperiode. De minsken hienen de koer stean litten en wat jongelju moasten de koer sanedich efkes ‘besjen’. Ja op redens wie dat net sa’n grut probleem. Resultaat: koer dwerstroch. Ik seach it op Facebook stean en ha de minsken efkes in berjochtsje stoerd. Se hienen de koer fan in Strampellid kocht en doe’t ik sei dat ik se ek makke, ha ’k gelyk in nij eksimplaar ferkocht en hjoed ôflevere. Sa sjogge jo mar wêr…”

De fernielde koer