Fêste bewenner werom

door

in

Akkrum 10 maart 2019

Hyltsje Hilverda skriuwt:

Net sa betiid as dat ik ferwachte hie, neidat ik op 17 febrewaris myn koer  wer op ‘e strampel setten hie en twa dagen letter de ljochtbrune ein (fêste bewenner) al wer op en yn de koer siet, lei tongersdei 7 maart dan dochs it earste aai fan dizze ‘polder-ein’ yn ‘e koer. Krekt as mei de ljippen, duorre it langer as ferwachte mei it waarme waar.