Fijân fan einepiken

door

in

Grou, 2 febrewaris 2020

Cees van der Meulen wennet oan it Nij Djip yn Grou en seach hoe’t in sportfisker in grutte snoek boppe wetter helle.

Cees makke in foto en skreau: Grutte rôver yn it Nij Djip, fijân fan ús einepiken.

Groet Cees.

Dizze snoek fan 85 sm is wer loslitten yn it Nij Djip. Om’t Cees noch in foto meitsje woe hat de fiaker de snoek, dy’t noch yn ‘e süs wie, wer út it wetter helle en koe dizze foto makke wurde.