Filmer komt graach even by jim

door

in

 

Grou, 30 april 2016.

Eddy Slot makket in film oer De Strampel. Hy filmet yn dit jier en yn de maitiid fan 2017 safolle mooglik moaie mominten út it libben fan ein en flechter. Yn novimber 2017 hopet de Strampel syn earste lustrum te fieren. Mei de fertoaning fan de film.

Eddy freget alle leden him by safolle mooglikheden leuke, aardige, bysûndere mominten út te noegjen foar it meitsjen fan opnamen.

Wolle jim him útnoegje te kommen? Hy docht dat graach.

Belje of mail him mar:

Eddy Slot, 06-21268032 of e.s.slot@chello.nl