Flaaks as sierplant

Grou, 27 desimber 2021

Flaaks wurdt al tiden brûkt foar it meitsjen fan einekuorren: by klaaikuorren binne de lofters fan flaaks.

Gjalt de Groot soarget al jierren foar de ferbou fan flaaks foar einekuorren. Earder binne yn dizze rubryk al ferskate berjochten ferskynd oer it tapassen fan flaaks by it flechtsjen fan einekuorren. As jimme dy berjochten nochris sjen wolle, dan kinne jimme byfgelyks it wurdsje flaaks yntikke by de sykopdracht yn de linker kolom fan dit skerm.

It Werkverband Friese Rassen, dat stribbet nei it behâld en de tapassing fan de Fryske en mei Fryslân besibbe lânbougewaaks, wol no ek omtinken jaan oan flaaks as sierplant. Yn it blêd Oer stiet in artikel oer de ferbou fan flaaks. Hjhirûnder it artikel.

Tijdens het volgen van de Vlasroute in Noordoost-Fryslân vertellen liefhebbers van dit gewas het verhaal van de teelt van vlas tot en met handbedrukt linnen. In de maanden juni, juli en augustus kun je bij diverse locaties op ontdekkingstocht langs vlasvelden.
Geholpen door het Werkverband, hebben de initiatiefnemers besloten, in 2022 op een demonstratieveld de 12 Friese vlasrassen te tonen. Deze rassen zijn door Hein Sterk en later door Joris Viëtor in stand gehouden.
Het vlas krijgt een plek door de bemoeienis van Douwe van der Weij in Blija. Nog bekeken wordt of bij Nynke Runia, eigenaar van de ambachtelijke textieldrukkerij Kleine-Lijn in hetzelfde dorp, als onderdeel van de route, een kleine expositie aan het Friese vlas gewijd kan worden.

Werkverband-bestuurslid Dirk Wierda deed het voorstel de redactie van het tijdschrift ‘Groei en Bloei’ te vragen om in het voorjaar aandacht te schenken aan de Friese vlasrassen als sierplant. Hij bedacht hoe met een door de lezers van het blad via de mail bestellen van een pakketje zaad van 4 rassen het gebruik van vlas als sierplant gestimuleerd kan worden. Bij de Kruidhof in Buitenpost hebben ze zich inmiddels bereid verklaard aan de verspreiding en financiële afhandeling van het pakket mee te werken.”

Flaaks as sierplant

Earder periodiken fan Oer binne hjir te besjen.