Flaaks by de rûs

Grou/Aldeboarn, 9 augustus 2016.

Fan Cor Snoeij fan Aldeboarn krigen we ûndersteande ynformaasje, mei foto’s:

    ‘Yn juny wie ik yn Bretagne yn Frankryk. Ik wist net wat ik seach, flaaks, flaaks en nochris flaaks sa fier as je sjen koene. It is in hiel moai gesicht al dy blauwe blomkes.
Ik haw my  fertelle litten dat se jierliks sa’n 50 oant 60.000 bunder flaaks  ferbouwe. Koart sein: wy kinne mei flaaks foar kuorren noch wol efkes foarut’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA