Flaaks lûke by hyt waar

Dokkum/Grou 12 augustus 2020

Gjalt de Groot hat dit jier wer flaaks ferboud op in stik lân.

De ôfrûne dagen wie it safier dat it flaaks lutsen wurde koe. Gjalt syn pakesizzers, dy’t ferline jier sok goed wurk levere hiene, wienen ek wer fan de partij krektlyk as in pear frijwilligers. Fanwegen de waarmte waard moarns betiid by opkomst fan de sinne begûn. Jan Falkena wie der ek dit jier wer by. en skriuwt:

Fan ‘e wike binne we moarns om healwei seizen moarns bigûn te lûken.We giene dan troch oant healwei alven. Om ‘t ek de fammen fan Gjalt meidienen en in pear frijwilliger gie it moai fluch. Jûns giene der ek noch in oantal troch. Fan ‘e moarn om healwei alven hiene we alles klear.

Hjirûnder in pear (sfear)plaatsjes fan dit flaaksprojekt.