Flaakslûken begjint woansdei 5 augustus 9 oere

door

in

Holwert, 5 augustus 2015.

Flaakslûke!

Wa’t meilûke wol kin it fjild fine tusken Ferwert en Blije oan de Strjitwei rjochts. Pleatslik bekend: E.H. de Jong De Rijp 6,  9172 PG  Ferwert.

Der stiet in Fryske flagge oan de dyk.

In telefoantsje nei Gjalt de Groot leveret noch presizere ynformaasje op:

0519 – 561784