Flaakslûken masjinaal

Ferwert, tongersdei 13 augustus 2015

De heale hektare flaaks dy’t stiet tusken Ferwert en Blije oan de Strjitwei rjochts, op it lân fan E.H. de Jong De Rijp 6,  9172 PG  Ferwert is masjinaal lutsen.

It flaaks stiet no yn stûkken te droegjen en sil op 12 septimber yn Ferwert rûpele wurde. (Sjoch foar de bysûnderheden in artikeltsje dêroer op dizze side).

In oantal foto’s jouwe jo in ympresje fan dit bysûndere barren.