Flechtsje op Wartenster Wetterwille

door

in

Dokkum/Grou 24 septimber 2023

Op de dagen fan Wartenster Wetterwille wienen dit jier ek wer flechters fan De Strampel oanwêzich. Op 16 en 17 septimber lieten de bruorren Kooistra út Dokkum oan de besikers sjen hoe’t sy in einekoer ynelkoar breidzje. Se hiene in moai plakje by it museum, dêr’t dit jier ek oant 1 oktober ta in eksposyje fan De Strampel is te sjen.

“Der wie yn it hiele doarp feest en fan alles te dwaan”, skriuwt Hendrik Kooistra. “De iepening fan dit barren wie it iepensjitten fan de brêge mei kanonknallen, wêrnei’t in floatskou  troch it doarp fear. Âlde en nije boaten, sleepboaten, opdrukkers, skûtsjes en preammen farden troch it doarp en it waar koe net better.” Bouwe en hendrik hienen in “daalsersk plakje, flak oan it wetter tichteby by it Earmhûs.”

Der kamen in protte minsken op ôf om dit alles te besjin, neffens Hendrik Kooistra., dy’t foar de oprganisaasje noch in komplimint hat: “In dikke plom foar alle frijwilligers en meiwurkers fan de museumbuorkerij om dit moaie âlde stikje fan Warten te bewarjen.” It wie foar de mannen in prachtige middei.