Flechtsje by de sierdowen

De Pein/Grou, 13 novimber 2019

No’t de beurs net mear hâlden wurdt, besykje we it einekoerflechtsjen ûnder de oandacht te bringen op tentoanstellings ensfh. Binne van der Velde hat De Strampel fertsjintwurdige op de sierdoweferiening yn Drachten.

In entûsiaste Binne skriuwt:

Op sneon 9 novimber ha ik in demonstraasje dien fan einekoerflechtsjen yn it fryskconcressintrum yn Drachten. By de sierdoweferiening. Ik ha der in moaie dei han en in soad contacten mei de minsken krigen.