Flechtsje by Murk Nijdam.

Bitgummole, 2 april 2023

“Lolke van der Meer en ikself ha in prachtige dei hân”, skriuwt Durk Wynia. Op 1 april jûgen se in demonstraasje einekoerflechtsjen op de ‘Open dag Gruttoland’.

“We sieten dy deis te flechtsjen yn it besikerssintrum fan de ‘Agrarische Natuurvereniging Fryslân’ by Murk Nijdam oan de Slachte. We ha der fan moarns 10 oere oant middeis 5 oere sitten. Dizze iepen dei is drok besocht. De fûgelhutten wienen te besykjen en dêr ha aardich wat minsken gebrûk fan makke.”

Durk rûst dat der sa’n 250 minsken lâns west ha. De freeds derfoar is it boek Grutto land presentjeare.