Flechtsje foar spesjale groep

door

in

Dokkum/Grou, 6 februari 2023

De bruorren Bouwe en Hendrik Kooistra út Dokkum hienen op saterdei 28 jannewaris in demonstraasje dy’t wat oars wie as gewoanwei. Diskear ha se in kursus koerflechtsjen jûn oan in groep minsken mei de diagnoaze NAH (niet-aangeboren hersenletsel).

Hendrik: “Der wie us frege oft wy in demonstraasje jaan woenen en wat fertelle woenen oer it einekoerflechtsjen. Dit alles barde yn ‘zorgcentrum Heemstra State’ yn Oentsjerk. Dêrby woenen wy de minsken sels in kuorke (mandje) meitsje litte. En mei wat help en útlis is dat bêst slagge: in moai mandsje foar op de tafel.”

De Kooistra’s sjogge tefreden werom: “In moaie middei, organisearre troch de dames Martje en Jeltsje fan dizze stichting. Al mei al in slagge middei, dêrfoar ús dank. It wie top.”