Flechtsje op maitiidskuier

door

in

Grou, 13 oktober 2019

Ein maaie hat Popke van der Zee in demonstraasje hâlden yn Ryptsjerk. Hy stjoert no noch in ferhaaltsje mei wat foto’s ta.

Popke skriuwt:

Ik ha twa dagen sitten te flechtsjen op de maitiidskuier ein maaie yn Ryptsjerk. Dat is in jierliks weromkearend barren op sneon en snein. Op de rûte troch en om it doarp Ryptsjerk binne der (muzikale) optredens, eksposysjes en demonstraasjes fan ambachtlik en keunstsinnich wurk.

Groetnis,Popke v.d. Zee