Flechtsje yn De Alpen

Grou, 26 augustus 2022

Guon flechters dogge der alles oan om by it Frysk Kampioenskip Einekoerflechtsjen sa goed mooglik te prestearen. Hendrik Kooistra út Dokkum is dêr ien fan. Hy is sels op in heuse hichtestaazje gien.

“Goeiedei”, skriuwt Hendrik. “Myn frou ek ik sitte foar fakânsje yn it moaie Eastenryk. Zillertall. Wy sitte op sa’n 1000m mei in prachtich útsicht. Mar ik haw toch myn flechtersattributen mar meinommen en wat reid en flaaks om een pear kourren te meitsjen. Miskien wol in moaie knappe koer foar 17 septimber, wa wit. Mei de freonlike groetnis, Hendrik Kooistra.”

Op de foto’s: Hendrik op hichtestaazje tusken de Alpen.