Flechtsjen op krystmerk

Oerterp/Grou 9 desimber 2019

Ek yn de wiken foar it krystfeest giet it einekoerflechtsjen gewoan troch. Sa siet Jan Falkena dit wykein yn syn eigen wenplak te flechtsjen.

“Foto fan de krystmerk yn Oerterp”, skriuwt Jan.