Fraach en oanbod einekuorren

door

in

Grou, 23 jannewaris 2019.

Fan Bouwe de Groot út Grou krigen wy de fraach oft der op de webside ek in fraach/oanbod stean kin fan einekuorren. Bouwe wol graach in “einekoerwinkel” ha op de webside, sadat elkenien syn/har waar dêr oanmelde kin.
Dit soe betsjutte dat de webside útwreide wurde moat en dat sit der op koarte termyn net yn.

Immen dy’t einekuorren siket of dy’t kuorren ferkeapje wol, kin dit mei namme en telefoannûmer trochjaan oan de skriuwer fan De Strampel: bestjoer@de-strampel.frl; dy set it dan op de webside by Fraach en Oanbod. Belangstellenden kinne dan ûnderling kontakt mei-inoar sykje en saken dwaan.