Friesch Dagblad publisearre moaie sfearfoto Beurs 2017

Grou, 3 maart 2017.

Fotograaf Simon Bleeker makke ûndersteaande sfearfoto fan Beurs 2017.

Flechters binne: Hindrik Kooistra en Riepke Glas.

(De krante hellet de wurden ‘kooi’ en ‘korf’ troch elkoar, mar de lêzer sil ‘m der net oan steure, tinke we).

Beurs 2017