Frjemde fûgels

Bûtenpost/Dokkum, 13 juny 2020

Dat einekuorren net allinnich oantreklik binne foar einen docht bliken yn Bûtenpost. Hendrik Kooistra docht ferslach fan in pear opfallende briedgefallen yn in einekoer, mar ek yn oare dingen.

Goeie middei ,
By in kollega yn Bûtenpost sitte frjemde fûgels yn de tún, se nestelje op de frjemdste plakken: in Readsturtsje (Gekraagde roodstaart), in Tomke (Winterkoninkje) hawwe harren nêst yn in alde einekoer, in âlde legerhelm, in bulte byntou boud. Wat is de natoer dochs moai.

gr. Hendrik Kooistra