Frysk kampioenskip Einekoerflechtsjen

Grou, 16 septimber 2022

Op sneon 17 septimber 2022 is it earste Kampioenskip Einekoerflechtsjen yn Reduzum. Oarspronklik soe dit wêze by ielfisker Ale de Jager, mar troch it ferwachte hjerstige waar mei buien en fûle wynpûsters is it evenemint ferpleatst nei in oare lokaasje.

It is no by boer J. de Groot, Ienswei 1 by Reduzum. It barren is no foar it grutste part ûnder dak. Wol ferfalt de preamfeart, mar al it oare giet gewoan troch.

Elkenien is fan herte wolkom.