Fryske Gea koer is yn trek

Olterterp,15 augustus 2015

In koer dy’t Jan Falkena kado die oan it Fryske Gea en no al inkele jierren maitiids  in prachtich plakje krijt yn de fiver foar it Gea gebou yn Olterterp, hie ek dit jier wer bewenning.

It kantoarpersoniel hie it einepear net waarnommen mar by it út de fiver heljen fan de koer kamen der plûm en aaidoppen foar it ljocht …