Fûgels kinne dûnsje

Grou, 3 jannewaris 2021

Fûgels kinne mear as wy tinke. Sjoch mar ris nei bygeand filmke dat Cees van der Meulen tastjoerde, se meitsje der in pracht skouspul fan.