Gesellich rûpel- en ielfrettersfeest

door

in

Holwert, sneon 3 novimber 2018.

Nei de rispinge fan earste klas flaaks dit jier wie it no tiid foar in feestje dat al in bytsje tradysje is by Gjalt en Els de Groot. Gjalt foarseach de ôfrûne jierren de Strampelleden fan flaaks en it jier 2018 giet de boeken yn as in hiel goed jier. De waarme simmer hat dêr geweldich oan meiwurke. In prachtige frucht dy’t ek hiel moai drûch ûnderdak kaam is.

Sneon wie in feestlike dei en in fyftichtal minsken  kaam om flaaks te rûpeljen wat yn in gesellige sfear ferrûn. Oanslutend wie it feest yn ien fan de loadsen mei slokjes, rikke poan, rikke iel, hazzepiper, stoofde iel, man, man, in luilekkerlân!

Hiel wat leden fan de Strampel diene mei. Der wie alle tiid om by te praten en moaie ferhalen te hearren. Alle flechters hawwe der wer sin oan bulten einekuorren te meitsjen.

In pear foto’s ûnderstreekje de wurden. Klik op de plaatsjes foar in gruttere foto.