Gesellige beurs mei demonstraasjes en hannel

door

in

Poppenwier, 28 febrewaris 2015.

De Strampel organisearre wer in gesellige beurs, dêr’t demonstraasjes fan it flechtsjen te sjen wiene en rûnom wei minsken kamen om te sjen en soms in koer te keapjen.

Ûndersteande foto’s jouwe in yndruk fan de dei. (Klikke op in foto makket ‘m grutter)