Gjin goede ôfstimming

door

in

Âldeboarn/Grou 2 maaie 2023

Cor Snoeij stjoert in foto fan in einekoer dy’t mei de kont yn it wetter hinget.

Cor seit dat dyjinge dy’t de koer útsetten hat, net goed rekken hâlden hat mei peilferheging. Dus gjin goede ôfstimming tusken koersetter en wetterskip.

Hoe dan ek: yn dizze koer sil fan it brieden net folle telâne komme.