Gjin piken

Aldeboarn/Grou, 15 augustus

Gjin einepiken, skriuwt Cor Snoeij.

Better in einepiek as in lege dop.
Jammer, al myn kuorren leechhelle troch de bekende brune rôver.

Cor ferwiist dêrby ek nei it artikel yn De LC fan sneon 8 augustus.

Bron: Leeuwarder Courant

Nettsjinsteande it minne resultaat is Cor al wer drok dwaande mei it sammeljen fan it flechtmateriaal foar takom seizoen.

Yn de wiete rite yn juny moast der ek reid drûge wurde. Eltsenien docht it op syn eigen wize. Mar drûch wurd it, skriuwt Cor.