Hast tûzen flechters!

door

in

2016-02-06 14.50.29Grou, 9 desimber 2016

Yn de jierren 2013-2016 hawwe 903 minsken in kursus einekoerflechtsjen folge by ien fan ús learmasters. Telle we dêr noch de85 leden fan ús feriening by op , dan sitte we hast al op 1000! flechters. Dat is  foar de noch jonge feriening, oprjochte yn 2012, in heuchlik feit.

Wa’t it flechtsjen ek leare wol, kin it bêste sjen op ús webside www.de-strampel.frl ûnder it kopke kontakt.