Hiemeinen lizze alwer.

Grou, 7 febrewaris 2018.

Fan Bouwe de Groot krigen we it folgjende berjochtsje:

Juster mei de froast dochs even it fjild yn en even sykje op bekende plakken. Nêst mei 4 eine-aaien fûn.