Hoe moat in koer pleatst wurde?

door

in

Grou, 29 jannewaris 2019

Dat freget immen him ôf oan wa’t Bouwe de Groot út Grou in pear kuorren levere hat.

Bouwe skriuwt:

Afgelopen week leverde ik enkele eendenkorven af in Overijsel. Men vroeg mij hoe deze op te hangen of te plaatsen. Ik verwees ze naar de site met kopje korf ophangen. Wel een summiere omschrijving maar geen foto’s helaas. Is het leuk om komende voorjaar de leden foto’s te laten insturen van het ophangen en plaatsen van eendenkorven. Hiervan dan een collage op de site te plaatsen met omschrijving.

Zomaar even een gedachte.
Vriendelijke groeten

Bouwe.

Wy ha in pear ôfbyldings taheakke oan de tekst op by Einekoer ophingje. Dat makket it wat sichtber. Fierders tinke wy dat it aardich goed omskreaun is. Mar foar suggestjes steane wy fansels altiten iepen.

As der leden binne dy’t foto’s ha fan it pleatsen fan in koer, dan meie dy dat wol tastjoere oan bestjoer@de-strampel.frl