“In ein is net kritysk”

Âldeboarn, 1 augustus 2022

“Sa, ik ha de kuorren ek wer opromme”, skriuwt Cor Snoeij. “Se wurde nei in pear jier der net better op. Ach, net daliks ôfskriuwe sis ik altyd. Opknappe.

Opknappe giet flugger as it meitsjen fan in nije

Op dizze wyze kinne se noch in jier mei. In ein komt graach werom nei in âlde koer, dêrom. En opknappe giet flugger as it meitsjen fan in nije. In ein is net kritysk, sis ik altyd. Ik ‘beheer’ 6 kuorren. Út 5 binne piken kaam.”

Cor Snoeij