In grutske mem mei tolve pykjes

Grou, 27 april 2019

In bysûndere Keningsdei foar Cees van der Meulen. Cees skriuwt:

Op Keningsdei swommen mem en pykjes op it Nijdjip yn Grou. It eintsje hat op fjouwer meter hichte yn de bjirkebeam by ús foar de doar soarge foar in keninklik neiteam. Mei it jerkje – no yn alle rêst – neist de mem sittend yn it lange gers flak by it wetter ferkent de famylje de omjouwing. Oan in meaner fan de gemeente hie ik frege in stik fan de gersrâne en it reid fuort te meanen om de pykjes frije baan te bieden by harren earste reis. Dat is goed slagge. Tolve pykjes, warber op syk nei iten!

By it nochris besjen fan de foto fan de ein mei de 12 piken foel my op dat der in bysûnder frjemd effekt sit yn de wetterpartij oan de boppekant. De reiden c.q. snilen wjerspegelje yn it wetter en sa liket it krekt oft de pompeblêden boppe yn it byld sweefje. Fierders binne der oan de ûnderkant opfallende kleureffekten te sjen. Net troch my ynbrocht mei fotosjop. De 7 pykjes links swimme neist harren mem, de 5 pykjes mear rjochts klatterje op it foar har grutte pompeblêd. Ek de kop fan de mem wjerspegelet yn it wetter. Al mei al in bysûnder plaatsje. (Cees van der Meulen)