Moaie jûnen yn koronatiid

Dokkum, 1 jannewaris 2022

Goeie bêste flechtfreonen, efkes in berjochtsje út Dokkum.

Alderearst folle lok en seine foar 2022. Noch hieltyd sitte we yn de koronaperikelen In protte dingen kinne net, mar d’r kinne ek noch wol oare moaie dingen.

Sa kuorkje wy noch hieltiten op moandeitejûnen by myn broer en woansdeitejûnen by my yn de ‘mancave’. Dat binne jûnen dêr’t wy in protte genoegen út helje: in praatsje in kopke kofje en een borreltsje. Dit binne jûnen dêr’t wy nei útsjogge.

Misken, de kop derfoar en bliuw sûn.

Groetnis fan de bruorren Kooistra ut Dokkum