In tige slagge dei

door

in

Hitsum, 12 febrewaris 2017

De doarpskrante fan Hitsum komt mei it folgjende nijs:

   ‘It wie sneon in tige slagge dei! Acht dielnimmers hawwe u.l.f Durk Wynia fan de Strampel in einekoer makke. Ek kamen der gesellich wat taskôgers lâns om te sjen of foar dy lekkere kop earte!’