It earste reid

door

in

Dronryp / Grou, 24 maaie 2020

Rûnom yn de provinsje begjinne de earste tariedings foar it flechtsjen fan de einekuorren foar takom jier. Dat begjint altien mei it sykjen nei geskikte lokaasjes. En as it reid safier is en it waar ek wat meiwurket, dan kin it heve.i.

It earste reid, skriuwt Johannes van der Meer en stjoert in foto mei it moaie tinne reid yn de kroade.