It feintsje fan Menaam

Wikel, snein 6 maaie 2018.

Hinke en Kees Terpstra harren kuorren fleane hiel Fryslân oer, soms op in wol hiel orizjinele wize. Kees flechtet en Hinke krijt der fleurige en muzikale tinzen by.

Hinke skriuwt:

       It feintsje út Menaam kaam net op syn fyts mar op de motor by ús troch de hikkedaam. No ja, no ja, want sin en wille is mear as jild yn bosk en iepen fjild.