It flaaks groeit goed

Mantgum/Grou 16 juny 2020

Net allinne yn Grou wurdt lytsskalich troch in flechter flaaks boud, mar ek yn Mantgum stiet flaaks. 

Popke van der Zee, einekoerflechter én folkstúnder, hat op in strypke neist de borgers flaaks ynsiede.

It gewaaks tiert dêr hiel goed en de earste blauwe blomkes litte har as de sinne skynt al sjen.

Dat lêste is ek op oare plakken it gefal. Jûns binne de blomkes wer fuort, de oare deis binne der wer nije blomkes. Dit giet sa troch oant it flaaks ryp is foar de rispinge.

Flaaks kin dus hast oeral ferboud wurde, sels as in tydlik hage