It folle einelibben

door

in

Grou 29 april 2023

Koartlyn kamen út ien fan myn âldste kuorren dizze pykjes, ien, twa trije … fjirtjin  … en ja hear, noch tusken de snilen … nûmer fyftjin!

Nei alle ynspanningen en ûntsizzingen yn de tiid fan it brieden en it by inoar roppen fan de pykjes is it hearlik even frijút te spatten en te poetsen.

It duorre mar in pear dagen oft der wie al wer belangstelling foar de âld koer!